Boekendeals.com

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

 • Omgeving: www.boekendeals.com, m.boekendeals en iedere andere door Boekendeals aangewezen applicatie.
 • Platform: de omgeving waarop door derde partijen producten aan Gebruikers worden aangeboden.
 • Gebruiker: iedere bezoeker van de Omgeving.
 • Andere Verkoper(s): een derde partij, zijnde een rechts- of natuurlijk persoon die via het Platform producten aan Gebruikers aanbiedt.
 • Klant: een Gebruiker van de Omgeving die overgaat tot de aanschaf van een product via het Platform.
 • Koopovereenkomst: de overeenkomst die tot stand komt tussen de Andere Verkoper en een Klant vanwege de aanschaf door de Klant van een product bij de Andere Verkoper via het Platform.
 • Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 • Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de Klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Artikel 2. Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: MA-Productions, handelend onder de naam/namen: Boekendeals
Vestigingsplaats: Carel Willinklaan 64, 1328 LJ te Almere
KvK-nummer: 50788299
Contact: info@maproductions.nl

Artikel 3. Toepasselijkheid

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op het de bestelling en de koop van producten bij Andere Verkopers via het Platform (hierna: Algemene voorwaarden). Deze voorwaarden zijn tevens op de Omgeving van Boekendeals te raadplegen.

2. Iedere Klant die een bestelling plaatst van een product dat door een Andere Verkoper, wordt aangeboden binnen de Omgeving, aanvaardt de toepasselijkheid van deze Algemene voorwaarden.

3. Van het bepaalde in deze Algemene voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

4. Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op zowel kopers die als consumenten kunnen worden aangemerkt, als kopers die als zakelijke kopers kunnen worden aangemerkt.

5. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Algemene voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Boekendeals worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van de door Boekendeals ingeschakelde tussenpersonen en andere derden, waaronder uitdrukkelijk begrepen de Andere Verkoper(s).

6. Boekendeals heeft het recht deze Algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zullen van toepassing zijn zodra deze op de site zijn gepubliceerd. Indien een koper nadien een bestelling plaatst voor een product zoals aangeboden door een Andere Verkoper, aanvaardt deze daarmee de toepasselijkheid van de gewijzigde Algemene voorwaarden. Het is daarom raadzaam om deze te raadplegen alvorens een bestelling voor een product van een Andere Verkoper wordt geplaatst.

Artikel 4. Klantaccount

1. De Klant dient tenminste aan de volgende eisen te voldoen:

 • a. de Klant dient een klantaccount bij Boekendeals te hebben;
 • b. de Klant is minimaal 16 jaar oud;
 • c. de Klant is jonger dan 16 jaar maar heeft toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger;
 • d. de Klant is per e-mail bereikbaar.

2. Boekendeals is te allen tijde gerechtigd om bepaalde bestellingen voor artikelen van Andere Verkopers niet te verwerken dan wel daar voorwaarden aan te verbinden.

3. De Klant is zelf verantwoordelijk voor het gebruik dat van zijn gebruikersnaam en wachtwoord wordt gemaakt. Boekendeals raadt de Klant dan ook aan om een uniek wachtwoord te gebruiken en dit wachtwoord zorgvuldig geheim te houden.

4. De Klant is niet gerechtigd om anderen gebruik te laten maken van zijn account.

5. De Klant verklaart in overeenstemming te handelen met de Algemene Voorwaarden en alle toepasselijke wet- en regelgeving.

6. De Klant is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens in het eigen account.

Artikel 5. Aanbod derde partijen

1. De Klant erkent dat de koopovereenkomst tot stand komt tussen Klant en Andere Verkoper (de derde partij die het product/ de producten via de Omgeving ter verkoop aanbiedt) en dat Boekendeals geen partij bij deze overeenkomst is en/of wordt. De overeenkomst komt tot stand indien en zodra de Andere Verkoper de bestelling heeft geaccepteerd.

2. Bij vragen en/of klachten over de door de Klant aangeschafte producten van Andere Verkopers, dient de Klant zich te allen tijde rechtstreeks te wenden tot de betreffende Andere Verkoper. De koper erkent dat hij/zij in deze gevallen geen beroep kan doen op Boekendeals en Boekendeals op geen enkele wijze aansprakelijk is, inclusief maar niet beperkt tot eventuele ondeugdelijkheid van het aangeschafte product.

Artikel 6. Bestelling en levering

1. Een Klant kan via het normale bestelproces bij Boekendeals een bestelling plaatsen voor een product dat door een Andere Verkoper wordt aangeboden.

2. De Klant ontvangt van Boekendeals een bevestiging van de geplaatste order. De Andere Verkoper ontvangt een melding van de geplaatste order door de Klant.

3. De eigendom van geleverde artikelen gaat pas over, indien de Klant al hetgeen de koper aan de Andere Verkoper ter zake van de betreffende bestelling verschuldigd is, heeft voldaan.

4. Gedurende het bestelproces is Boekendals op geen enkele manier verantwoordelijk voor de verzending en ontvangen van de desbetreffende goederen.

Artikel 7. Vergoeding en betaling

1. Indien de Klant een product bij een Andere Verkoper koopt, dan is Klant een servicebijdrage ter hoogte van 2 euro verschuldigd voor het gebruik door de Klant van het Platform waarop de Koopovereenkomst tot stand komt, welk bedrag door Boekendeals bovenop de koopprijs aan de Klant in rekening wordt gebracht, en als zodanig onderdeel uitmaakt van de factuur, en ten goede komt aan Boekendeals.

2. Indien de Klant wenst het product per post te ontvangen, dan is Klant verzendkosten ter hoogte van 3 euro verschuldigd, welk bedrag tevens door Boekendeals bovenop de koopprijs aan de Klant in rekening wordt gebracht. Dit is een tegemoetkoming voor de Andere Verkoper. De resterende kosten ter behoeve van de verzending zijn geheel voor rekening van de Andere Verkoper.

3. Wanneer de koopovereenkomst tussen de Andere Verkoper en de Klant tot stand is gekomen, dan wordt van de Andere Verkoper een servicebijdrage ter hoogte van 10 procent van de gehele koopprijs ingehouden, exclusief de servicebijdrage van de Klant ter hoogte van 2 euro.

4. De Klant is de koopprijs van het via het Platform bij de Andere Verkoper aangekochte product verschuldigd aan Boekendeals en is niet van zijn betalingsverplichting gekweten door rechtstreekse betaling aan de Andere Verkoper. Betaling door de Klant kan uitsluitend plaatsvinden aan Boekendeals.

5. Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, en hij door Boekendeals is gewezen op de te late betaling en Boekendeals de Klant een termijn van 2 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, is Boekendeals na het uitblijven van betaling binnen deze 2-dagen-termijn genoodzaakt de verkoopovereenkomst te ontbinden.

6. Andere Verkoper heeft onherroepelijk het recht aan Boekendeals verleend om in naam van Boekendeals en met uitsluiting van de Andere Verkoper de incassorechten uit te oefenen die voortvloeien uit de koopovereenkomst tussen de Klant en de Andere Verkoper.

7. Boekendeals zal vorderingen op de Klant behandelen conform zijn normale incassobeleid.

Artikel 8. Uitoefening van het herroepingsrecht door de Klant en kosten daarvan

1. Indien een Klant een product aanschaft via het Platform bij een Andere Verkoper zijnde een natuurlijk persoon (zgn. particuliere verkoper), dan heeft de Klant het recht om deze bestelling binnen 14 (veertien) dagen te retourneren ('herroepingsrecht'). Ter bevordering van de afhandeling van een retourzending zal de Klant Boekendeals, voorafgaand aan de retourzending en binnen 14 (veertien) dagen, van de retourzending per mail op de hoogte te stellen via info@boekendeals.com. De Klant spant zich in het artikel binnen 24 uur nadat de Klant de retourzending heeft gemeld bij Boekendeals, aan de desbetreffende Andere Verkoper te retourneren.

2. Tijdens deze termijn van 14 (veertien) dagen zal de Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de Andere verkoper retourneren. Indien de Klant op voorgeschreven wijze van zijn herroepingsrecht heeft gebruik gemaakt, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening en is Boekendeals gerechtigd bij de Gebruiker redelijke (annulerings)kosten in rekening te brengen. Indien de Klant reeds een bedrag betaald heeft, zal Boekendeals dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 18 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

3. Indien de Andere Verkoper een bestelling niet aanvaardt binnen twee werkdagen, zal Boekendeals de Klant binnen twee werkdagen nadat de Klant de bestelling heeft geplaatst laten weten dat zijn bestelling niet is aanvaard en de eventueel door Boekendeals ter zake reeds ontvangen betaling retourneren.

Artikel 9. Informatie en gebruik gegevens

1. Klant zal zijn e-mail zorgvuldig in de gaten houden zodat Klant tijdig kennis kan nemen van door Boekendeals en/of de Andere Verkoper aan Klant verzonden informatie.

2. Boekendeals is niet aansprakelijk voor het niet tijdig of niet duidelijk overkomen van informatie of voor kennelijke verschrijvingen, ongeacht van wie de informatie afkomstig is of aan wie deze informatie wordt verstrekt.

3. Klant verklaart ermee bekend te zijn en ermee in te stemmen dat zijn NAW-gegevens (naam, adres en woonplaats), emailadres, telefoonnummer en IBAN rekeningnummer aan de Andere Verkoper worden verstrekt voor zover deze nodig zijn om uitvoering te geven aan de Koopovereenkomst/de bestelling. Andere Verkoper is uitsluitend gerechtigd gebruik te maken van de gegevens van de Klant voor zover dit noodzakelijk is in het kader van het afhandelen en uitvoeren van de Koopovereenkomst/de bestelling.

4. Klant erkent dat een evaluatiesysteem onderdeel uitmaakt van het verkoopproces. De Klant zal hier per e-mail voor worden uitgenodigd. Klant verklaart dat hij, indien hij deelneemt aan het evaluatiesysteem, dit te goeder trouw zal doen. De Klant staat er voor in dat alle door hem verstrekte informatie juist en niet misleidend is. Klant zal zich onthouden van het verstrekken en/of vermelden van beledigende, bedreigende en/of lasterlijke informatie. Boekendeals is te allen tijde gerechtigd om bepaalde informatie niet op de site op te nemen dan wel deze te verwijderen.

Artikel 10. E-mail communicatie tussen de Klant en de Andere Verkoper

1. Boekendeals heeft ten behoeve van de communicatie tussen de Klant en de Andere Verkoper (waaronder de aftersales verplichtingen van de Andere Verkoper) een applicatie gebouwd, die het zowel voor de Klant als voor de Andere Verkoper mogelijk maakt om met elkaar in contact te treden via hun respectievelijke accounts. Dit laat het recht van de Klant om telefonisch met de Andere Verkoper contact op te nemen onverlet.

2. Alle communicatie die via deze e-mail applicatie verloopt wordt door Boekendeals op haar servers opgeslagen en kan door Boekendeals worden ingezien en gebruikt om:

 • o de Klant en/of de Andere Verkoper in geval van vragen en/of problemen te ondersteunen;
 • o te beoordelen of de Andere Verkoper aan de aan haar gestelde vereisten voldoet; en o procesverbeteringen te analyseren.

3. De Klant stemt bij elke gebruikmaking van de e-mail applicatie in en geeft Boekendeals toestemming om de communicatie op te slaan, in te zien en te gebruiken overeenkomstig het bepaalde in lid 2 van dit artikel.

4. De communicatie die via deze e-mail applicatie plaatsvindt zal door Boekendeals maximaal zeven jaar worden bewaard.

Artikel 11. Diversen

1. Boekendeals is gerechtigd om bepaalde privileges te beperken, niet toe te kennen of in te trekken dan wel het gebruik van het account te blokkeren of de mogelijkheid om via Boekendeals artikelen van Andere Verkopers te bestellen, te ontzeggen of te beperken, afhankelijk van het handelsverleden van een Klant; dit uitsluitend ter beoordeling van Boekendeals.

2. Wanneer door Boekendeals gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet zijn recht alsnog directe en strikte naleving van de Algemene voorwaarden te eisen. De Klant kan nimmer enig recht doen gelden op grond van het feit dat Boekendeals de Algemene voorwaarden op enig moment soepel toepast.

3. Indien een of meer van de bepalingen van de Algemene Voorwaarden Boekendeals of van de procedureregels in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Boekendeals vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare bepaling, zo veel als mogelijk met inachtneming van de strekking van de desbetreffende bepaling.

4. Boekendeals is te allen tijde gerechtigd om de functionaliteiten ten behoeve van het aanbod van Andere Verkopers op de Boekendeals website niet langer ter beschikking te stellen.

Artikel 12. Toepasselijk recht

1. Op de Algemene voorwaarden, het (ver)kopen van artikelen door Andere Verkopers via de Boekendeals website en de Koopovereenkomst tussen de koper en de Andere Verkoper is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.

Artikel 13. Gebruik Escrow Agent

1. De Gebruiker is ermee bekend dat Boekendeals bij de uitvoering van de overeenkomst met de Gebruiker gebruik maakt van de diensten van Rix-Pay en Stichting Uitvoering Escrow Services, waaronder de ter beschikkingstelling van een (online) systeem voor de uitvoering en afwikkeling van betaaltransacties (het (Rix-Pay) Platform), doch dat Rix-Pay en Stichting Uitvoering Escrow Services geen partij zijn bij de overeenkomst tussen de Gebruiker en Boekendeals en dat de Gebruiker hieraan in geen geval enige rechten jegens Rix-Pay en/of Stichting Uitvoering Escrow Services kan ontlenen. De Gebruiker doet hierbij (bij voorbaat) afstand van enige (toekomstige) vordering op Rix-Pay en/of Stichting Uitvoering Escrow Services. De Gebruiker zal tijdens de duur van de overeenkomst met Boekendeals alsook na beƫindiging daarvan nimmer conservatoir danwel executoriaal beslag (doen) leggen op enige gelden die Rix-Pay of Stichting Uitvoering Escrow Services onder zich heeft of zal krijgen. Voorts verklaart de Gebruiker zich te allen tijde te houden aan de voorschriften en/of instructies van het (Rix-Pay) Platform en/of Boekendeals en de veiligheid van het (Rix-Pay) Platform te waarborgen.

2. Ingeval de Gebruiker overgaat tot annulering, is Boekendeals gerechtigd bij de Gebruiker redelijke (annulerings)kosten in rekening te brengen.